रेग्मी Regmi कमला Kamala. “‘बाँदर्नी मैयाँको कथा’ लोककथाको विधातात्विक अध्ययन ‘Badarni Maiyako’ Katha Ko Bidhatatwik Adhyayan”. AMC Journal 2, no. 1 (March 18, 2021): 156–174. Accessed September 21, 2021. https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/35796.