शर्मा Sharma विष्णुप्रसाद Bishnuprasad. “नेपाली भाषा कक्षामा सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी अभिमत {Learning Nepali Language in Class Opinions on Facilitation}”. AMC Journal 3, no. 1 (August 23, 2022): 44–60. Accessed December 4, 2023. https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/45454.