ढकाल रजनी. “लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका आख्यानमा मनोविश्लेषण”. AMC Journal 4, no. 1 (December 31, 2023): 107–123. Accessed July 21, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/63837.