भुसाल केशव. “संसारका भाषाको पारिवारिक वर्गीकरण र विशेषता”. AMC Journal 4, no. 1 (December 31, 2023): 124–142. Accessed July 23, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/63864.