शर्मा अमृतादेवी. “’प्रिय मौनता’ कवितासङ्ग्रहमा प्रयुक्त अन्तर्पाठीयताको विश्लेषण”. AMC Journal 4, no. 1 (December 31, 2023): 143–155. Accessed July 21, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/63865.