लामिछाने मुक्तिकला. “’सेतो धरती’ उपन्यासमा भाषिक विचलन”. AMC Journal 4, no. 1 (December 31, 2023): 157–168. Accessed July 25, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/63866.