भट्टराई रमेश. “आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा नेपाली पठन सिप विकासका प्रभावकहरू”. AMC Journal 4, no. 1 (December 31, 2023): 169–179. Accessed July 22, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/63867.