1.
ढकाल र. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका आख्यानमा मनोविश्लेषण. AMC J. [Internet]. 2023 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 22];4(1):107-23. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/63837