1.
भुसाल क. संसारका भाषाको पारिवारिक वर्गीकरण र विशेषता. AMC J. [Internet]. 2023 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 22];4(1):124-42. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/63864