1.
शर्मा अ. ’प्रिय मौनता’ कवितासङ्ग्रहमा प्रयुक्त अन्तर्पाठीयताको विश्लेषण. AMC J. [Internet]. 2023 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 25];4(1):143-55. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/63865