1.
भट्टराई र. आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा नेपाली पठन सिप विकासका प्रभावकहरू. AMC J. [Internet]. 2023 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 25];4(1):169-7. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/63867