(1)
Devkota, S. Impacts of COVID-19 on Nepalese Economy. asta 2020, 1, 119-121.