[1]
Aryal, T. 2021. रामायणमा राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नजन्मसम्बन्धी मतमतान्तरहरूको विवेचना. Butwal Campus Journal. 4, 1-2 (Dec. 2021), 161–176. DOI:https://doi.org/10.3126/bcj.v4i1-2.45016.