(1)
Paudyal, S. रूपन्देही जिल्लामा प्रचलित लोकगीतको अध्ययन. Butwal Campus J. 2021, 4, 147-160.