(1)
Aryal, T. रामायणमा राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नजन्मसम्बन्धी मतमतान्तरहरूको विवेचना. Butwal Campus J. 2021, 4, 161-176.