(1)
Bhusal, R. यसरी एउटा नाउँ काटिन्छ कथामा सबाल्टर्न. Butwal Campus J. 2021, 4, 205-213.