(1)
पौड्याल श. अनुसन्धानात्मक लेखको एपिए ढाँचा र पद्धति. Butwal Campus J. 2022, 5, 174-189.