(1)
अर्याल थ. . गजलका संरचनात्मक तत्त्वहरू. Butwal Campus J. 2022, 5, 207-221.