(1)
अर्याल थ. जो मामै लोकगीतको विवेचना. Butwal Campus J. 2023, 6, 105-113.