Paudyal, S. (2021). रूपन्देही जिल्लामा प्रचलित लोकगीतको अध्ययन. Butwal Campus Journal, 4(1-2), 147–160. https://doi.org/10.3126/bcj.v4i1-2.45015