Aryal, T. (2021). रामायणमा राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नजन्मसम्बन्धी मतमतान्तरहरूको विवेचना. Butwal Campus Journal, 4(1-2), 161–176. https://doi.org/10.3126/bcj.v4i1-2.45016