Bhusal, R. (2021). यसरी एउटा नाउँ काटिन्छ कथामा सबाल्टर्न. Butwal Campus Journal, 4(1-2), 205–213. https://doi.org/10.3126/bcj.v4i1-2.45021