अर्याल थ. (2023). जो मामै लोकगीतको विवेचना. Butwal Campus Journal, 6(1), 105–113. https://doi.org/10.3126/bcj.v6i1.62970