Paudyal, Shalikram. 2021. “रूपन्देही जिल्लामा प्रचलित लोकगीतको अध्ययन”. Butwal Campus Journal 4 (1-2):147-60. https://doi.org/10.3126/bcj.v4i1-2.45015.