Bhusal, Raju. 2021. “यसरी एउटा नाउँ काटिन्छ कथामा सबाल्टर्न”. Butwal Campus Journal 4 (1-2):205-13. https://doi.org/10.3126/bcj.v4i1-2.45021.