पौड्याल शालिकराम. 2022. “अनुसन्धानात्मक लेखको एपिए ढाँचा र पद्धति”. Butwal Campus Journal 5 (1):174-89. https://doi.org/10.3126/bcj.v5i1.50200.