अर्याल थानेश्वर. 2023. “जो मामै लोकगीतको विवेचना”. Butwal Campus Journal 6 (1):105-13. https://doi.org/10.3126/bcj.v6i1.62970.