Paudyal, S. (2021) “रूपन्देही जिल्लामा प्रचलित लोकगीतको अध्ययन”, Butwal Campus Journal, 4(1-2), pp. 147–160. doi: 10.3126/bcj.v4i1-2.45015.