Aryal, T. (2021) “रामायणमा राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नजन्मसम्बन्धी मतमतान्तरहरूको विवेचना”, Butwal Campus Journal, 4(1-2), pp. 161–176. doi: 10.3126/bcj.v4i1-2.45016.