पौड्याल श. (2022) “अनुसन्धानात्मक लेखको एपिए ढाँचा र पद्धति”, Butwal Campus Journal, 5(1), pp. 174–189. doi: 10.3126/bcj.v5i1.50200.