अर्याल थ. (2023) “जो मामै लोकगीतको विवेचना”, Butwal Campus Journal, 6(1), pp. 105–113. doi: 10.3126/bcj.v6i1.62970.