[1]
T. Aryal, “रामायणमा राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नजन्मसम्बन्धी मतमतान्तरहरूको विवेचना”, Butwal Campus J., vol. 4, no. 1-2, pp. 161–176, Dec. 2021.