[1]
R. Bhusal, “यसरी एउटा नाउँ काटिन्छ कथामा सबाल्टर्न”, Butwal Campus J., vol. 4, no. 1-2, pp. 205–213, Dec. 2021.