[1]
अर्याल थ., “जो मामै लोकगीतको विवेचना”, Butwal Campus J., vol. 6, no. 1, pp. 105–113, Dec. 2023.