Paudyal, S. “रूपन्देही जिल्लामा प्रचलित लोकगीतको अध्ययन”. Butwal Campus Journal, vol. 4, no. 1-2, Dec. 2021, pp. 147-60, doi:10.3126/bcj.v4i1-2.45015.