Aryal, T. “रामायणमा राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नजन्मसम्बन्धी मतमतान्तरहरूको विवेचना”. Butwal Campus Journal, vol. 4, no. 1-2, Dec. 2021, pp. 161-76, doi:10.3126/bcj.v4i1-2.45016.