Bhusal, R. “यसरी एउटा नाउँ काटिन्छ कथामा सबाल्टर्न”. Butwal Campus Journal, vol. 4, no. 1-2, Dec. 2021, pp. 205-13, doi:10.3126/bcj.v4i1-2.45021.