Aryal, Thaneshwor. “रामायणमा राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नजन्मसम्बन्धी मतमतान्तरहरूको विवेचना”. Butwal Campus Journal 4, no. 1-2 (December 31, 2021): 161–176. Accessed February 5, 2023. https://www.nepjol.info/index.php/bcj/article/view/45016.