पौड्याल शालिकराम. “अनुसन्धानात्मक लेखको एपिए ढाँचा र पद्धति”. Butwal Campus Journal 5, no. 1 (December 13, 2022): 174–189. Accessed September 30, 2023. https://www.nepjol.info/index.php/bcj/article/view/50200.