1.
Aryal T. रामायणमा राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नजन्मसम्बन्धी मतमतान्तरहरूको विवेचना. Butwal Campus J. [Internet]. 2021 Dec. 31 [cited 2023 Feb. 5];4(1-2):161-76. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/bcj/article/view/45016