[1]
भण्डारी Bhandari ब.B. 2023. बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको प्रयोगमा निरन्तर बिद्ध्यार्थी मुल्यांकनको अभ्यास र समस्याहरु {Practices and issues of continuous student assessment in alternative education systems}. Bhairahawa Campus Journal. 5, 1 (Jan. 2023), 73–83. DOI:https://doi.org/10.3126/bhairahawacj.v5i1.51388.