(1)
भण्डारी Bhandari ब. B. बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको प्रयोगमा निरन्तर बिद्ध्यार्थी मुल्यांकनको अभ्यास र समस्याहरु {Practices and Issues of Continuous Student Assessment in Alternative Education Systems}. Bhairahawa Campus J. 2023, 5, 73-83.