भण्डारी Bhandari ब. B. (2023). बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको प्रयोगमा निरन्तर बिद्ध्यार्थी मुल्यांकनको अभ्यास र समस्याहरु {Practices and issues of continuous student assessment in alternative education systems}. Bhairahawa Campus Journal, 5(1), 73–83. https://doi.org/10.3126/bhairahawacj.v5i1.51388