भण्डारी Bhandari बाबुराम Baburam. 2023. “बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको प्रयोगमा निरन्तर बिद्ध्यार्थी मुल्यांकनको अभ्यास र समस्याहरु {Practices and Issues of Continuous Student Assessment in Alternative Education Systems}”. Bhairahawa Campus Journal 5 (1):73-83. https://doi.org/10.3126/bhairahawacj.v5i1.51388.