[1]
भण्डारी Bhandari ब. B., “बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको प्रयोगमा निरन्तर बिद्ध्यार्थी मुल्यांकनको अभ्यास र समस्याहरु {Practices and issues of continuous student assessment in alternative education systems}”, Bhairahawa Campus J., vol. 5, no. 1, pp. 73–83, Jan. 2023.