भण्डारी Bhandari ब. B. “बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको प्रयोगमा निरन्तर बिद्ध्यार्थी मुल्यांकनको अभ्यास र समस्याहरु {Practices and Issues of Continuous Student Assessment in Alternative Education Systems}”. Bhairahawa Campus Journal, vol. 5, no. 1, Jan. 2023, pp. 73-83, doi:10.3126/bhairahawacj.v5i1.51388.