भण्डारी Bhandari बाबुराम Baburam. “बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको प्रयोगमा निरन्तर बिद्ध्यार्थी मुल्यांकनको अभ्यास र समस्याहरु {Practices and Issues of Continuous Student Assessment in Alternative Education Systems}”. Bhairahawa Campus Journal 5, no. 1 (January 12, 2023): 73–83. Accessed April 24, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/bhairahawacj/article/view/51388.