[1]
दामोदर Damodar रिजाल Rijal 2021. भाषानीति, यसको कार्यान्वयन र नेपाली भाषाको अवस्था [Linguistics, its implementation and the status of Nepali language]. BMC Journal of Scientific Research. 4, 1 (Dec. 2021), 82–91. DOI:https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v4i1.42262.