(1)
दामोदर Damodar रिजाल Rijal. भाषानीति, यसको कार्यान्वयन र नेपाली भाषाको अवस्था [Linguistics, Its Implementation and the Status of Nepali Language]. BMC J. Sc. Res. 2021, 4, 82-91.