(1)
धनेश्वर Dhaneshwar भट्टराइ Bhattarai. ‘ऋग्वेद’मा विश्वदृष्टि] [Worldview in ’Rigveda’]. BMC J. Sc. Res. 2022, 5, 171-176.